top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer:

Stralend jezelf, rechtsgeldig vertegenwoordigd door eigenaar, Sonja Venhuizen, psychodynamisch kind - & jongerencoach, die op het gebied van psychodynamische coaching of aanverwante werkzaamheden haar diensten aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Zij heeft de opleiding gevold en met een diploma afgesloten aan de Academie voor Psychodynamica te Scherpenzeel. (www.psychodynamica.nl)

Opdrachtgever:
De natuurlijke – of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van psychodynamische coaching of aanverwante werkzaamheden.

Coachee:

De persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer.

Diensten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht.

Overeenkomst:

Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer te behoeve van opdrachtgever.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1.     Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding en elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en  opdrachtgever. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

2.2.     Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1.     De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.  

De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

3.2.     De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever een uitgebracht voorstel met de opdrachtgever is overeengekomen en aantoonbaar door de opdrachtnemer is goedgekeurd.

3.3.     Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de overeenkomt,  een handtekening van beide ouders is gewenst. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

3.4.     Opdrachtnemer voert de diensten uit in overeenstemming met de “Ethische gedragscode van de Academie voor Psychodynamica”, zoals vermeld in hoofdstuk ETW101 – Ethiek en Wetgeving van de Academie voor Psychodynamica, dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels.

3.5.     De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt.  Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.6.     De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.7.     Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1.     Termijnen waarbinnen de opdrachten dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien nadrukkelijk is overeengekomen.

4.2.     Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

4.3.     Indien de wijziging en / of aanvulling van de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve     consequenties zal hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tijdig inlichten.

 

Artikel 5. Honorarium, kosten en tarieven.

5.1.     Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

5.2.     De opdrachtnemer maakt bij het tot stand komen van de overeenkomst het tarief kenbaar aan de opdrachtgever. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en inclusief kosten voor inschakeling van derden tenzij anders overeengekomen.

5.3.     De opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.

Jaarlijks wordt het tarief op 1 januari aangepast aan inflatie en beroepsconformiteit. De opdrachtnemer is gerechtigd tot verhoging van het tarief op lopende overeenkomsten indien de jaargrens wordt overschreden.

5.4.     Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van bedoelde kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage te stellen.

5.5.     Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.
 

Artikel 6. Betaling

6.1.     Wanneer u besluit niet in te gaan op de overeenkomst, zullen de gemaakte onkosten van het oriëntatiegesprek aan u gefactureerd worden.

6.2.    De kosten van het oriëntatiegesprek neemt de opdrachtnemer voor eigen rekening wanneer er besloten word door beide partijen tot  een overeenkomst.

6.3.    Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6.4.     Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan rente verschuldigd, uitgaande van het wettelijk geldende rentepercentage. De rente over het factuurbedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6.5.     Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 7. Incassokosten

7.1.    Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zijn steeds begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.


 

Artikel 8. Opzegging en annulering

8.1.    Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen.

8.2.    Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

8.3     Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij of zij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakt kosten te vergoeden: alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op de vergoeding wegens winstderving.

8.4.    De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaarheid verzuim te zijn:

a. in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

b. bij faillissement of surseance van betaling van zichzelf dan wel zijn onderneming.

c. bij liquidatie van zijn bedrijf.

8.5.    De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1.    Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kind - & jongerencoach kan worden verwacht.

9.2.    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of coachee. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

9.3    De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes van zijn/haar kind.

9.4    De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of van derden die uit hoofde van opdrachtgever handelen.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1.    In geval van ziekte of  tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.

10.2.    In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

10.3.    Vervaltermijn: voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 

Artikel 11. Geheimhouding

11.1.    Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van opdrachtnemer alsmede van informatie die door opdrachtnemer als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

11.2.    Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de kindercoach en, indien van toepassing, de betreffende (ouders van) coachee. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage, indien van toepassing, kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen kindercoach en coachee.

11.3.     Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende coachee, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken coachee.

11.4.    Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

11.5    Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen.

 

Artikel 12. Geschillen

12.1.    De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van   geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.2    Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


 

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1.    Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

13.2.    Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.

13.3.    Voor zover de werkzaamheden voor de opdracht werkzaamheden betreffen die vallen onder het vakgebied van de belangenbehartiger/beroepsvereniging waarbij de kindercoach is aangesloten, dan is de kindercoach gehouden aan de bepalingen van haar beroepsorganisatie tijdens de uitoefening van haar werk. De klachtenregeling van desbetreffende beroepsorganisatie zijn geldig voor zover een eventuele klacht valt onder de werkingssfeer van de klachtenregeling waarop door cliënt of opdrachtgever een beroep wordt gedaan.

bottom of page